image1 image2 image3 image4 image5
  1. image1
  2. image2
  3. image3
  4. image4
  5. image5
Halina Mikołajczyk               Ewa Pluta

Agnieszka Mikołajczyk

 

halinamikolajczyk@notariusz.pl

mikolajczyk@kancelarie-notarialne.info.pl

ewapluta@notariusz.pl

 poniedziałek i czwartek:  08.30 - 17.00 

  wtorek, środa, piątek:  08.30 - 16.00

*Po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności notarialnych poza godzinami otwarcia. 

 

Opłaty

Wynagrodzenie notariusza zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z 2005 r. Nr 11, poz. 83 z 2007 r. Nr 187, poz. 1336 z 2008 r. Nr 173, poz. 1078 z 2010 r. Nr 49, poz. 290).

Oprócz wynagrodzenia notarialnego, które jest powiększane o stawkę obowiązującego podatku od towarów i usług, powinni być Państwo przygotowani na dodatkowe podatki i opłaty związane z dokonywaną przez Państwa czynnością.

Pozostałe opłaty

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, między innymi od umów sprzedaży, umów zamiany, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i innych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz.649, Nr 149, poz. 996 oraz Nr 229, poz.1496).

Notariusz jest płatnikiem podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z dnia 17 czerwca 2009 r. Nr 93, poz.768, Dz.U. z 2011 r. Nr 75, poz.398, Nr 85, poz. 458, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz 1016)

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późniejszymi zmianami) jeżeli dokonywana jest czynność prawna, która wymaga złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i zaznacza w akcie notarialnym jej wysokość. Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz. 1016, Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 163, poz. 981, Nr 240, poz. 1431.).